Đào Tạo Nhân Lực

Hướng dẫn những cách kèm cặp nhân viên

Người hướng dẫn chỉ theo dõi tiến độ và kết quả công việc để can thiệp khi cần thiết. 1 Xác định công việc Căn

Lý do đào tạo trong doanh nghiệp chưa hiệu quả

Cả người học và người dạy quá chú trọng kiến thức một cách đơn thuần, không quan tâm đúng mức đến việc áp dụng để

Mục tiêu tăng cao năng lực nhân viên trong doanh nghiệp

Còn nhân viên sẽ có thêm triển vọng phát triển nghề nghiệp của mình. Việc giao các nhiệm vụ vượt quá khả năng của nhân

Phương pháp đào tạo nhân viên mới trong doanh nghiệp

Giúp nhân viên mới có một bức tranh tổng quan về doanh nghiệp, bao gồm: lịch sử thành lập và hoạt động của công ty,

Những chú ý để tổ chức một chương trình đào tạo nhân viên

Một số nhân viên có thể cảm thấy việc đào tạo mà họ đang tham gia không liên quan gì đến công việc của họ.